لجستیک در گلرنگ ترابر

به گزارش از هفته نامه اقتصاد نوآوری:

گفت و گو با مهدی اشرفی، مدیرعامل گلرنگ ترابر

لجستیک در گلرنگ ترابر

دکتر مهدی اشرفی معتقد است سرعت پایین اینترنت هم تعداد سفارش دهندگان را کاهش داده و هم رانندگان عطای آنلاین شدن را به لقایش بخشیده اند؛

اصولا هر کسب و کاری برای رشد به مولفه هایی در راستای جان گرفتن و استمرار نیاز دارد. این مولفه ها برای پلتفرم هایی که با مخاطبان سنتی سروکار دارند، اندکی متفاوت تر از سایر پلتفرم هاست. زیرا فضا در این بازارگاه به گونه ای که هر دو طرف عرضه و تقاضا به مرور زمان در پلتفرم ها حضور می یابند و به دلیل حفظ منافع خود در پلتفرم ها می مانند و کوچکترین اختلال ممکن است به خروج آن ها از پلتفرم منجر شود.

حالا فکرش را بکنید بیش از 40 روز است شبکه های اینترنت، به خصوص اینترنت تلفن همراه با اختلال، کندی و قطع کامل مواجه شده و هیچ ارگانی پاسخگوی بروز این اختلال نیست. با وجود این اختلال، بازارگاه آنلاینی که مخاطبان آن را کسب و کارهای سنتی و رقبای کف بازار تشکیل می دهند، به دشواری شرایط نگاه نمی کنند و به آسانی آب خوردن، عطای آنلاین شدن را به لقایش می بخشند و زحمات چند ساله دست اندرکاران استارتاپ لجستیکی را به باد فنا می دهند.

گفت و گوی ما با مهدی اشرفی، مدیرعامل گلرنگ ترابر، فتح البابی شد برای آنکه با این کسب و کار لجستیکی آشنا شده و از شرایط دشوار کاری این صنعت مطلع شویم.

شرکت گلرنگ ترابر از چه زمان به فضای کسب و کار لجستیک وارد شد؟

گروه صنعتی گلرنگ یکی از گروه های ریشه دار و قدیمی صنعت کشور است که مدیریت ارشد این گروه با هدف ورود به بازار لجستیک و حمل و نقل بار در کشور از سال 1392 با تاسیس شرکت گلرنگ ترابر وارد حوزه لجستیک و حمل و نقل کالا شد. این شرکت کار خود را با ورود به بازار کریری و فورواردی حمل کالاهای جاده ای در کشور آغاز کرد و اکنون به ساختارهای داخلی در حوزه های حمل ونقل داخلی جاده ای، حمل و نقل بین المللی و لجستیک هوشمند فعال است.

 

آیا این شرکت فقط برای حمل بارهای مربوط به محصولات گروه گلرنگ فعالیت دارد؟

در ابتدا شرکت فعالیت خود را با حمل محموله های مرتبط با شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ آغاز کرد و اکنون با توسعه بازارهای خود توانسته به مشتریان خارج از این گروه نیز خدمات ارائه دهد. این شرکت کار خود را با یک شعبه در کشور آغاز کرد و اکنون با 10 شعبه و نمایندگی فعال در کشور به ارائه خدمات حمل و نقل مشتریان خود می پردازد.

برای ورود به بازارهای بین المللی حمل و نقل نیز برنامه ای داشته اید؟

از سال 1397 شرکت وارد عرصه حمل و نقل بین المللی شد و کار خود را با حمل محموله های وارداتی آغاز کرد و به مرور زمان در عرصه حمل  محموله های وارداتی و صادراتی و به صورت ویژه، ترانزیت کالاهای عبوری از محدوده قلمرو کشور فعالیت های خود را توسعه داده است.

در زمینه ورود به بازار حمل و نقل هوشمند چه اقداماتی انجام داده اید؟

در سال 1398 شرکت با ایجاد پلتفرمی با نام تجاری پاتوقی به عرصه لجستیک هوشمند وارد شد و اکنون با دریافت مجوز بازارگاه الکترونیکی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در عرصه ارائه خدمات هوشمند به صاحبان کالا و رانندگان فعال در بخش حمل و نقل جاده ای کالا در حال فعالیت است.

آیا این پلتفرم مشابه پلتفرم های حمل مسافر مانند اسنپ و تپسی کار می کند؟

اصولا حمل و نقل بار تفاوت های بنیادین با حمل و نقل مسافر دارد. این تفاوت ها به خوبی در پلتفرم پاتوقی لحاظ شده است.

تجارب شــرکت گلرنگ ترابــر در عرصه حمل ونقل بار و شیوه های سنتی این صنعت کمک شایانی به درک درست از این تفاوتها در توسعه اپلیکیشن پاتوقی داشته است.

به عنــوان مثــال، در پلتفرم هــای حمل ونقــل مســافر دیــده میشــود مســافر و راننــده به راحتی ســفر را لغــو میکنند و ماشــین یا مســافر دیگری انتخاب میکنند، اما در موضوع حمل بار با توجه به تعهداتی که در دو طرف بخش عرضه و تقاضای حمل وجود دارد، این موضوع به راحتی امکانپذیر نیست. بسیاری اوقات صاحبان کالا به دلیل ریسک هایی که در ایــن صنعت وجــود دارد، حاضر نیســتند بــار خود را به هــر راننــده ای بســپارند؛ بنابراین یکســری الزامــات را به کسب وکار تحمیل میکنند که اگر این الزامات دیده نشود، باعث میشود حمل ونقل هوشمند و صنعت فناورانه همه نیازمندیهــای عرصه کســب وکار را در نظــر نگرفته و موفق نباشد. ما سعی کرده ایم ویژگی های خاصی از این دست را که در کشور رایج است، در این پلتفرم در نظر بگیریم.

بــرای نحــوه پرداخــت کرایه نیز مانند ســرویسهای حمل مسافر عمل میکنید؟

پرداخت کرایــه از موارد حائز اهمیت اســت که توســعه ســرویسهای ارزش افــزوده را ضروری کرده اســت. در اســنپ، کرایه توســط سرویس ارزش افزوده پرداخت میشــود، امــا در پلتفرم پاتوقــی صاحــب کالا  یــک شــخص حقیقی یا حقوقــی اســت و ممکــن اســت روزانــه بالــغ بر 50 حمل داشــته باشــد؛ بنابراین الزاماتی برای پرداخت کرایه خود دارد که بــا الزاماتی که به صورت رایج در ســرویسهای پرداخت آنلاین وجود دارد، بســیار متفاوت اســت؛ به همین منظور ما یک کیف پــول "خاصه منظوره"  که خاص راننده و صاحب کالاست، تعبیه کرده ایم. در این کیف پول مواردی از جمله میزان موجودی، شروط پرداخت، اطلاعات لازم برای تصدیق راننده و...گنجانده شده و برای هر صاحب کالا یک کیف پول با در نظــر گرفتن الزامات خاص مشــتری، طراحی شــده کــه به عنوان یک سرویس ارزش افزوده در کنار پاتوقی کار می کند.

مــوارد دیگــری که پاتوقــی را به نســبت کسب وکارهای مشــابه در کشــور خاص میکند، چیست؟

لحاظ کــردن منافــع شــرکتهای حمــل در اپلیکیشــن و حذف نکردن بازیگران تأثیرگذار و مهم در بازار داخل کشور، از مواردی است که پاتوقی به آن توجه کرده و همین امر، این پلتفرم را نسبت به کسب و کارهای مشابه خاص کرده است. پلتفــرم پاتوقــی به صــورت سه سویه طراحی شــده و نقش صاحب کالا، راننده و شرکتهای حمل به صورت مستقل دیده شــده و بدون آنکه تضاد منافع بین سه بازیگر اصلی ایجاد شــود، ســعی شــده در این پلتفرم به صورت متعادل، منافع این سه گروه به طور شفاف تأمین شود.

ناوگان و رانندگان ایــن پلتفرم را چگونه انتخاب کردید؟

برای شروع، ما از ناوگان شرکت گلرنگ ترابر استفاده کردیم، چون برایمــان مهــم بــود رانندگانــی کــه در پلتفــرم ثبت نام می کنند، حتما پوشــش دهنده واقعی تقاضای حمل ونقل می کنند، باشند و صاحبان کالا را دچار این سوءتفاهم نکنند که کالای آنها از ســوی هیچ رانندهای پذیرفته نمیشود و به اصطلاح ظرفیت غیرمطمئن در پلتفرم ایجاد نشده باشد. این نکته برای ما بســیار مهم اســت که رانندگان و شرکتهای حمل به صــورت معتبر در پلتفــرم وارد شــوند. به همیــن دلیل در ابتدا با راننــدگان ناوگان گلرنگ ترابر شــروع کردیــم. بعد از گذشــت مدتی، پلتفرم را باز کردیم و با ســرویسهایی که از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دریافت کردیم، الزاما رانندگانی کــه موبایل آنها به نام خودشــان اســت و از طرف ســازمان حمل ونقل جادهای اجــازه فعالیت در ایــن حوزه را دارند، اجازه دریافت اپلیکیشــن دارند. حتــی اگر راننده ای برای مدتی با اپلیکیشــن کار نکند، به صــورت اتوماتیک در اپلیکیشن غیرفعال میشود.

در حال حاضر چه تعداد راننده در این پلتفرم فعال اند؟

به دلیل اتفاقات اخیر و افت سرعت اینترنت تلفن همراه با مشکالت زیادی روبه رو شده ایم، اما با وجود تمام مشکلات و مهاجرت تعدادی از راننده ها به سیستم سنتی حمل بار، باز هم حدود 10 هزار راننده فعال در پلتفرم پاتوقی مشغول به کارند.

محدودیتهای اینترنتی چه تأثیری در کار شما داشته است؟

محدودیت هایی که ســرعت پایین اینترنت بــرای ما ایجاد کرده، باعث شده ارتباط نوپای کاربران اپلیکیشن پاتوقی با ما تحت تأثیر جدی قرار گیرد؛ زیرا ما با رانندگان جاده ای سروکار داریم که به خاطر نوع کار خود و تردد در جاده، ناچارنــد از اینترنت های همراه اســتفاده کنند و حتــی صاحبــان کالا بعضا جاهایی دور از مناطق شهری مانند شهرک های صنعتــی مســتقرند و ارتباطــات آنهــا بیشــتر مبتنی بر اینترنت موبایل است. وقتی اینترنت موبایل با کندی مواجه میشــود، یا پهنای باند اینترنت به شــدت کاهــش مییابد، یا مســدود میشــود، همــان ارتبــاط نوپایی که ایجاد شــده و راننــده در حــال عادت کــردن به آن اســت، در ســریعترین زمــان ممکن از بین مــی رود و به ســمت ارتباط ســنتی خود بازمیگــردد. این صنــف نیــز به دلیل نــوع رگوالتــوری که در حمل ونقل وجود دارد، قابلیت مدیریت متمرکز ندارد و رشد و استمرار آن بســتگی به این دارد که فضا به گونهای فراهم شــود که هر دو حــوزه عرضــه و تقاضــا به مــرور در پلتفرم ها حضور یابند و به دلیل حفظ منافع خود در پلتفرم بمانند. بــا خصوصیاتی کــه برای ایــن جنــس از کســب وکارها بیان شد، کوچکترین اختلال در اینترنت یا در حوزه بسترهای آی سی تی  می تواند تأثیرات شــگرفی روی این حوزه داشته باشد.

 با اینکه منافع پلتفرم برای راننده ها مسجل شده و شفافیت این بازار سبب حذف هزینه های غیرضرور واسطه گری شده، اما این تغییر هزینه بر و سخت است.

وزن بســته ها حداقــل یــا حداکثــر چــه میزان باید باشد؟

در حــوزه حمل ونقل جــاده ای حداقل نداریم، امــا عرف این اســت که بارهای ســه تن به بالا تــا حداکثر 22 تن به شــکل متعارف جابه جا می شود.

آیا برنامــه ای برای ارســال خرده بــار نیز دارید؟

بنا به رســالتهایی که شــرکت گلرنــگ ترابــر دارد، ورود به این حــوزه تاکنون جــزء برنامه های مــا نبــوده، زیرا این کســب وکار به ابزارهای خــاص خود نیــاز دارد و مــا برای اینکــه از فعالیــت اصلــی خــود دور نشــویم، تصمیــم  گرفته ایم فعلا به این حوزه ورود نکنیم، ولی در عین حال وقتی بارهای اصطلاحا خرده بار تجمیع می شود و به یک حمل کامل می رسد، می توانید بار را به یک شرکت حمل بسپارید تا برایتان ناوگان حمل تأمین کند. در همیــن راســتا شــرکت گلرنــگ ترابــر میتوانــد بــا مجموعه های متعددی که بــه مدیریت فراینــد خرده بار می پردازند، به عنوان شــریک تجاری همــکاری کند تا در نهایت ســرویس حمل یکپارچه اصطلاحا درب به درب برای مشتریان نهایی فراهم شود.

متن خبر: در هفته نامه اقتصاد نوآوری کارنگ