شرکای تجاری گلرنگ ترابر

 افق کوروش
نوین زعفران
لجستیک بازارگاه ایرانیان
پاکبان
گلپخش اول
گلرنگ پخش
ماریناسان
پدیده شیمی جم
 پاکشو
ماسترفوده
پدیده شیمی غرب
پدیده شیمی قرن
 ستاره طلایی سینا
هستی الکتریک تارا
کوروش فود
گلرنگ سیستم
هایپر فامیلی
گندم
گلبرگ غذایی کوروش
کیلوس
فاران شیمی
صنعت حبوبات و خشکبار کوروش
اکالا
پدیده شیمی پایدار
تارا
واریان فارمد