گلرنگ ترابر

مقالات

موانع نوسازی وچرایی عدم توسعه ناوگان حمل و نقل کشور

موانع نوسازی وچرایی عدم توسعه ناوگان حمل و نقل کشور

  •  از : گلرنگ ترابر
  •  جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

بخش قابل توجھي از موانع سرمایھ گذاري در بخش حمل و نقل جاده ای مربوط بھ مشکلات قانون ومقررات موازی ، دست و پا گیر وھمچنین تاخیر بلند مدت در بازگشت اصل سرمایھ است.

ادامه مقاله