چشم انداز گلرنگ ترابر

چشم انداز و ماموریت

با توجه به رویکردهای علمی در حمل ونقل با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا و توجه به بهره وری ناوگان این شرکت را بر آن داشت که برنامه ریزی و بهره وری را عنوان اصول محوری در نظر گیرد.

در این راه اعتماد جامعه به نام و اعتبار گروه صنعتی گلرنگ به ویژه صاحبان صنعت و رانندگان که منجر به انتخاب این شرکت به عنوان برترین شرکت حمل و نقل جاده ای در سال

به انتخاب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گردیده است پشتوانه محکمی برای تحقق اهداف و چشم انداز این شرکت خواهد بود.

ارزش های سازمانی گلرنگ ترابر

  • مشتری مداری
  • توسعه همکاری تجاری
  • اشتغال آفرینی پویا
  • ارائه راهکار توسعه وانجام کار گروهی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد مشتریان
ارزش های سازمانی گلرنگ ترابر